O NMK

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/2011–UPB2) je ustanovna skupščina (zbor članov) NARAVOSLOVNO MATEMATIČNEGA KLUBA na svoji seji dne 20. junija 2017 sprejela

STATUT NARAVOSLOVNO MATEMATIČNEGA KLUBA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

NARAVOSLOVNO MATEMATIČNI KLUB (skrajšano ime: NM Klub, v nadaljevanju teksta: klub), je organizacija, katere člani so diplomanti, magistranti, doktoranti in zaposleni ali bivši zaposleni na Fakulteti za naravoslovje in Matematiko Univerze v Mariboru oz. ustreznih študijskih programov na njeni predhodnici Pedagoški fakulteti ter drugi, ki jih zanima naravoslovje, tehnika ali matematika.

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Mariboru, na naslovu Koroška cesta 160.
Klub ima svoje transakcijske račune odprte pri poslovnih bankah, ki jih določi predsednik.

3. člen

Klub pri svojem poslovanju ne uporablja pečata.

4. člen

Delo kluba je javno. Svoje članstvo društvo obvešča s tem, da so zapisniki organov društva javno dostopni in na vpogled članom kluba. Javnost obvešča preko medijev, s publikacijami in preko spletnih strani.

5. člen

 Klub sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE KLUBA
6. člen

Namen kluba je negovanje, spodbujanje in pospeševanje razvoja znanosti in stroke iz področja naravoslovja, tehnike in matematike.
Cilj kluba je, da s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti med člani in javnostjo iz izbranega področja s tem, da:

 • ustvarja okolje za medsebojno povezovanje in delovanje članov;
 • neguje vrednote katerim so se z zaprisego ob zaključku študija zavezali člani;
 • obravnava temeljna in aplikativna vprašanja stroke;
 • ustvarja možnosti za znanstveno-raziskovalno strokovno in izobraževalno delo svojih članov;
 • organizira raziskovalno, pedagoško in strokovno delo, tudi v sodelovanju z univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami;
 • organizira krožke, delavnice in konference na področju znanstvene, raziskovalne in strokovne dejavnosti;
 • razvija, pospešuje in uresničuje sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami.

Klub opravlja naslednjo nepridobitno dejavnost:

 • organizira znanstveno-raziskovalna, pedagoška in strokovna srečanja;
 • izvaja in opravlja raziskovalno, razvojno, pedagoško in strokovno dejavnost;
 • organizira konference, posvete in priložnostne proslave – srečanja,
 • izdaja znanstvena dela,periodične publikacije, zbornike, poročila, biografije in bibliografije;
 • organizira znanstvena posvetovanja, predavanja ter umetniške razstave;
 • objavlja monografije svojih članov in sodelavcev;
 • opravlja dejavnosti produkcije filmov, video filmov in televizijskih oddaj;
 • opravlja druge naloge, ki jih opredeli Skupščina ali Predsedstvo.

Klub opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:

 • 140 – izdajanje revij in druge periodike (društvene);
 • 120 – posredovanje oglaševalskega prostora (sponzorji);
 • 300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj (delavnice, tečaji);
 • 590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (seminarji).

7. člen

 Klub podeljuje nagrade in priznanja v skladu s pravilnikom o nagradah in priznanjih, ki ga sprejme predsedstvo kluba.

III. ČLANSTVO KLUBA

8. člen

Članstvo v klubu je prostovoljno.

9. člen

Član kluba je lahko oseba opredeljena v 1. členu tega statuta in svojo željo izkaže s pristopno izjavo.

10. člen

O sprejemu v članstvo kluba odloča predsedstvo kluba.

11. člen

Člani kluba imajo pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz tega statuta. Člani uresničujejo svoje članske pravice in dolžnosti predvsem s tem, da:

 • uživajo podporo kluba pri svojem delu, ki je povezano s področjem delovanja kluba;
 • za svoje delo, ki je povezano s področjem delovanja kluba lahko uporabljajo sredstva in naprave kluba v okviru materialnih in prostorskih možnosti kluba;
 • sodelujejo pri delu in uresničevanju programa kluba;
 • sodelujejo pri delu delovnih teles, področij in organov kluba, katerih člani so;
 • volijo in so voljeni v organe kluba ter njenih področij in delovna telesa;
 • imajo predavanja, ki jih prireja kluba;
 • objavljajo svoja dela v publikacijah kluba;
 • izvajajo druge aktivnosti povezane z delovanjem kluba;

12. člen

Člani kluba imajo na podlagi sklepa predsednika kluba pravico do nadomestila stroškov.
Posameznim članom organov kluba se lahko izplača nagrada za delo. O višini nagrade odloča predsedstvo.

13. člen

O  vsakem članu se vodi dokumentacija, ki obsega tudi članski list. Ta vsebuje pomembnejše podatke o življenju in delu člana. Navodila za sestavo in dopolnjevanje članskega lista predpiše predsedstvo kluba.

14. člen

Članstvo v klubu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • z izključitvijo;
 • s smrtjo;
 • s prenehanjem delovanja kluba.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu. Za dan izstopa iz kluba se šteje dan, ko je predsedstvo kluba prejelo izjavo.
Na podlagi izrečenega pravnomočnega ukrepa častnega razsodišča se šteje, da je član izključen iz kluba. Izključeni član se lahko pritoži na skupščino, ki o zadevi dokončno odloči.

IV. ORGANI KLUBA

15. člen

Organi kluba so:

 • skupščina (zbor članov);
 • predsedstvo;
 • nadzorni odbor;
 • častno razsodišče.

16. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo člani kluba.
Zasedanje skupščine je javno. Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno. Redno zasedanje skupščine sklicuje predsednik kluba v imenu predsedstva.
Izredno zasedanje skupščine se lahko skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov kluba. Predsedstvo je dolžno sklicati izredno zasedanje  skupščine v roku 30 (tridesetih) dni po prejemu zahteve za sklic. Če predsedstvo zasedanje skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče tisti, ki je zasedanje skupščine zahteval, mora pa predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Na izrednem zasedanju skupščine se lahko odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.

17. člen

Člani morajo biti seznanjeni o sklicu zasedanja skupščine in z dnevnim redom najmanj 7 (sedem) dni pred zasedanjem skupščine. Zasedanje skupščine je sklepčno, če ji prisostvuje več kot polovica članov kluba.
Če zasedanje skupščine ni sklepčno, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po poteku tega časa je zasedanje skupščine sklepčno če je prisotnih najmanj 5 članov kluba.

18. člen

Glasovanje je praviloma javno. O načinu glasovanja lahko z navadno večino odločijo člani na sami seji. Sklep skupščine je veljaven, če se zanj odloči več kot polovica navzočih članov. Vsak član lahko prispeva le en glas.
Za odločanje o spremembi statuta ali prenehanja delovanja klub, je potrebna 2/3 večina navzočih glasov.

19. člen

Skupščino vodi predsednik kluba ali od njega pisno pooblaščen namestnik – član kluba. O poteku zasedanja skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar.

20. člen

Skupščina kluba opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema program dela kluba;
 • sprejema statut kluba in njegove spremembe;
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, glavnega tajnika, člane nadzornega odbora, člane častnega razsodišča;
 • za uresničevanje nalog kluba ustanavlja raziskovalne zavode in druge organizacije;
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo kluba;
 • opravlja nalogo arbitra v sporih med predsedstvom in drugimi organi ali člani kluba;
 • sklepa o prenehanju kluba;
 • na predlog članov kluba dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih v odločanje predlaga predsedstvo ali večina članov.

21. člen

Predsedstvo

Predsedstvo je izvršni organ skupščine in vodi delo kluba med dvema zasedanjema skupščine po programu in sprejetih sklepih skupščine.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini.

22. člen

Predsedstvo sestavljajo trije člani: predsednik, podpredsednik in glavni tajnik.
Mandatna doba članov predsedstva je 4 (štiri) leta.
Predsedstvo se sestaja na sklic predsednika ali njegovega namestnika. Na sestanke predsedstva so lahko vabljene tudi druge osebe, z namenom podajanja podatkov in mnenj.
Sestanek predsedstva je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov predsedstva. V primeru, da je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik.

23. člen

Predsedstvo kluba zlasti:

 • sklepa o sklicu skupščine kluba in predlaga dnevni red za njeno delo;
 • skupščini izroča v razpravo in odločanje predlog statuta kluba ali njegovih sprememb;
 • pripravlja dolgoročne programe dela kluba, ki jih predlaga v razpravo in odobritev skupščini kluba;
 • skupščini predlaga v odločanje predlog finančnega načrta, letnega poročila in investicijskega programa;
 • sprejema poslovnike, pravilnike in druge akte kluba;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba;
 • upravlja s premoženjem kluba;
 • sprejema program tiskanja publikacij;
 • odloča o sprejemu članov kluba;
 • odloča o nagrajevanju članov in drugih strokovnjakov za posebno delo, ki jim ga je naročil klub, in o povračilu stroškov, ki so jih imeli pri opravljanju naročenega dela.

24. člen

Predsednik kluba

Predsednik kluba predstavlja in zastopa klub ter odgovarja za zakonitost dela kluba.
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini kluba, v okviru nalog, ki jih opravlja predsedstvo, pa tudi predsedstvu kluba.
Predsednik sklicuje skupščino kluba in jo vodi, razen pri volitvah funkcionarjev.
Predsednik sklicuje in vodi tudi seje predsedstva kluba.

25. člen

Predsednik kluba opravlja zlasti naslednje naloge:

 • skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in predsedstva kluba in opravlja zadeve, ki mu jih nalagajo statut, drugi akti kluba in sklepi skupščine ter predsedstva kluba;
 • predsednik kluba je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta kluba. Pooblastila za njegovo izvajanje lahko prenese na podpredsednika in glavnega tajnika;
 • predsednik kluba je odgovoren za zagotovitev javnosti dela. V ta namen posreduje sporočila za javnost, ki so povezana z nalogami in delom kluba, na lastno pobudo ali po naročilu skupščine, predsedstva, ali na predlog področij. Predsednik lahko pooblasti posebnega predstavnika za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov;
 • podpisuje pogodbe o zaposlitvah in druge pogodbe v zvezi s poslovanjem kluba.

26. člen

V primeru zadržanosti ali odstopa predsednika ga nadomešča podpredsednik.

27. člen

Predsedniku kluba pomagata pri njegovem delu podpredsednik in glavni tajnik kluba.
Predsednik lahko za pomoč pri delu imenuje tudi poslovnega sekretarja ali druge osebe za podporo pri delovanju kluba.
Podpredsednik opravlja sporazumno s predsednikom še druge naloge na podlagi tega statuta, sklepov skupščine ali predsedstva.
Podpredsednik poleg tega še:

 • predlaga organom kluba potrebne dejavnosti za pospeševanje dejavnosti kluba;
 • pripravljajo predloge za obravnavanje temeljnih vprašanj s področja delovanja kluba.

28. člen

Glavni tajnik kluba:

 • pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog;
 • v imenu predsedstva kluba vodi vse dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje njegovih nalog, in daje ustrezne pobude;
 • organizira pripravo zasedanj skupščine in predsedstva klub in zanje sporazumno s predsednikom kluba pripravlja dnevni red, predloge in poročila;
 • sodeluje s predsedniki področij, kadar je to potrebno za izvršitev nalog področij in usklajevanje njihovega dela;
 • opravlja druge naloge na podlagi statuta in drugih aktov ter na podlagi sklepov skupščine in predsedstva kluba;
 • sodeluje pri urejanju publikacij kluba;
 • v skladu s pooblastili predsednika opravlja druge naloge povezane z delovanju kluba.

Če je glavni tajnik zadržan opravlja njegove naloge začasno podpredsednik.

29. člen

Predsednika, podpredsednika in glavnega tajnika kluba izvoli skupščina klub z večino glasov vseh prisotnih za obdobje 4 (štirih) let z možnostjo ponovne izvolitve.

30. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno o svojem delu poroča skupščini, ki tudi odgovarja za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov kluba, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s članstvom v predsedstvu.
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Nadzorni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov. V primeru, da je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik.

31. člen

Častno razsodišče

Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov kluba, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika.
Častno razsodišče se sestaja po potrebi na zahtevo članov kluba ali organov kluba.
Častno razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah članov kluba in članov organov kluba kot organ prve stopnje.
O pritožbah na odločitve častnega razsodišča odloča skupščina kot organ druge stopnje.

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

32. člen

Disciplinski postopek

Disciplinski postopek se vodi v skladu s posebnim pravilnikom.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

33. člen

Viri dohodkov kluba so:

 • članarina;
 • darila, volila;
 • dohodek iz dejavnosti klub in naslova materialnih pravic;
 • prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • javna sredstva;
 • drugi viri.

34. člen

Če pri opravljanju svoje dejavnosti klub ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja oz. sredstev med člane kluba je nična.

35. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na rednem zasedanju skupščine člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

36. člen

Finančno in materialno poslovanje kluba se vodi v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

37. člen

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba, če to ni povezano z dodatnimi stroški. Če zaradi tega nastanejo stroški, jih je član dolžan povrniti.
Za pomoč in urejanje finančno-materialnih zadev lahko klub najame ali zaposli finančnega strokovnjaka.

38. člen

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot njegova last vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti in nepremičnine pa na podlagi sklepa skupščine.

VII. PRENEHANJE KLUBA

39. člen

Klub lahko preneha na podlagi:

 • sklepa skupščine;
 • samega zakona.

V primeru prenehanja kluba preide po poravnavi vseh obveznosti njegovo premoženje pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je klub prenehal obstajati. V kolikor tak sklep ni sprejet, premoženje preide na Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu o prenehanju kluba mora zastopnik kluba v 30 dneh obvestiti pristojni upravni organ. Sklepu o prenehanju kluba je potrebno priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi kluba, iz katerih je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti kluba, višina javnih sredstev, njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja kluba na drugo organizacijo.

40. člen

V skladu s tem statutom ima klub predvsem še naslednje splošne akte:

 • pravilnik o nagradah in priznanjih;
 • pravilnik o volitvah;
 • navodilo o članski listi;
 • disciplinski pravilnik;
 • pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju.

Splošni akti kluba morajo biti usklajeni s statutom najpozneje v roku pol leta od vpisa v register društev.

VIII. KONČNA DOLOČBA

41. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina kluba in potrdi pristojni organ Upravne enote.